Statut Fundacji Leśne Przebudzenie

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Fundacja pod nazwą Fundacja Leśne Przebudzenie, ustanowiona przez Katarzynę Wajdę-Pudełko, Ewę Mróz i Annę Zarębę, zwane dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Neuman w jej Kancelarii Notarialnej w Kętach przy Rynku nr 14 za Rep. nr 5429/2022 w dniu 3 października 2022 r., działa na podstawie: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Czas działania Fundacji jest nieokreślony. 

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji. 

§ 3. 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kęty. 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Do realizacji celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami kraju, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy. 

§ 4. 

Fundacja może używać pieczęci oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). 

Rozdział II 

Cele i formy działania fundacji 

§ 5. 

1. Celem Fundacji jest: 

1) działalność w zakresie ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej, 

2) działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, w tym wprowadzanie, promowanie i upowszechnienie innowacyjnych sposobów na wychowanie i edukację dzieci, młodzieży oraz rodzin, opartych na świadomej obecności w naturze poprzez działania edukacyjne, artystyczne i społeczne, 

3) działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem gmin położonych w regionie Doliny Soły, 

4) tworzenie form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kontakcie z przyrodą w atmosferze pełnej szacunku i zrozumienia, 

5) ochrona i promocja zdrowia, a przede wszystkim propagowanie dobrego wpływu

przyrody na zdrowie i samopoczucie ludzi, 

6) pomoc społeczna, w tym w szczególności osobom z obciążeniami natury psychologicznej, żyjącym w stresie, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dzieciom oraz młodzieży zagrożonym deficytem natury, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

7) działalność na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zwierząt, 

8) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej, 

9) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

10) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej, 

12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 

13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

14) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 

15) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

16) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

17) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

18) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 

19) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

20) przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom, 

21) upowszechnianie turystyki, rekreacji i krajoznawstwa, 

22) organizowanie i wspieranie wolontariatu, 

23) działalność charytatywna i dobroczynność. 

2. Fundacja, dla realizacji wymienionych w ust. 1 celów, może wspierać, także finansowo, działania innych osób prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

§ 6. 

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:

1) działalność oświatową i edukacyjną, 

2) działalność wydawniczą, 

3) działalność promocyjną i informacyjną 

4) działalność stypendialną, 

5) działalność sportową i kulturalną, 

6) działalność na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej,

7) udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej, 

8) działalność na rzecz rolników i sektora rolnego, 

9) działalność na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów,

10) działalność na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych,

11) organizację wydarzeń służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji,

12) konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo, 

13) promocję i organizację wolontariatu, 

14) udzielanie pomocy finansowej, 

15) udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez, 

16) promocję i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu,

17) działalność leczniczą i rehabilitacyjną, 

18) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi, 19) działalność wydawniczą, e-wydawniczą i publicystyczną, opracowywanie i publikację materiałów edukacyjnych, 

20) działalność na rzecz integracji społecznej oraz rozwoju i zwiększenia aktywności społecznej poprzez budowanie wspólnot i lokalnych grup mieszkańców skupionych wokół idei ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej, 

21) organizację i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez budowanie pozytywnego wizerunku ekologii, ochrony przyrody i wartości lokalnego środowiska przyrodniczego wśród zamieszkującej w ich otoczeniu społeczności, 

22) organizację i realizację lub prowadzenie spotkań szkoleniowych, zajęć, lekcji, warsztatów, kursów, treningów, wypraw, zgrupowań, obozów, wycieczek, kolonii i półkolonii, imprez kulturalnych lub innych wydarzeń, działań oraz innych form zapewniających realizację celów statutowych Fundacji, 

23) organizację i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla pozyskiwania środków na realizację celów statutowych, 

24) tworzenie programów rozwojowych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, szkoleniowych itp. oraz ich realizację i ewaluację, 

25) tworzenie zaplecza materialnego, intelektualnego i organizacyjnego do realizacji działań statutowych, 

26) kształcenie osób pracujących zawodowo lub społecznie z dziećmi, młodzieżą, studentami, osobami dorosłymi, seniorami, osobami z niepełnosprawnością oraz grupami marginalizowanymi, 

27) organizację różnorodnych form aktywności, edukacji, aktywizacji społecznej i integracji środowiska seniorów, 

28) podnoszenie kompetencji pracowników Fundacji i wolontariuszy,

29) prowadzenie strony internetowej lub portalu oraz aktywność w mediach społecznościowych, 

30) przyznawanie certyfikatów, dyplomów, nagród, stypendiów i wyróżnień,

31) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, organizacjami i instytucjami kulturalnymi, naukowymi, społecznymi, oświatowymi, samorządami, przedstawicielami lokalnych społeczności, przedsiębiorcami, naukowcami, lekarzami, przewodnikami, terapeutami, specjalistami, nauczycielami i osobami fizycznymi, a także innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji,

32) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym charakterze, 

33) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem prywatnym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego,

34) wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży, 

35) powoływanie i finansowanie placówek edukacyjnych i naukowych,

36) tworzenie i prowadzenie ośrodków warsztatowo-szkoleniowych i badawczych,

37)sadzenie lasów, łąk kwietnych, zakładanie miejskich plantacji, 

38) utworzenie, prowadzenie lub współfinansowanie organizacji ogrodu społecznego z przestrzenią warsztatową, relaksacyjną i uprawową (z zachowaniem zasad permakultury), 

39) prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej, 

40) finansowanie, współfinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury służącej społecznościom lokalnym. 

Rozdział III 

Majątek i przychody fundacji 

§ 7. 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.050,00 zł (jednego tysiąca pięćdziesięciu złotych), a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji. 

§ 8. 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

1) darowizn, spadków i zapisów, 

2) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji, 

3) dotacji i subwencji, 

4) zbiórek publicznych, aukcji, 

5) wpływów z tytułu odsetek bankowych, lokat, 

6) odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

7) finansowania ze źródeł publicznych. 

2. Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania, o ile ofiarodawcy i darczyńcy nie postanowili inaczej. 

3. Fundacja korzysta ze zwolnień podatkowych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

4. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2023 r.

Rozdział IV 

Władze fundacji 

§ 9. 

1. Organem Fundacji jest Zarząd. 

2. W toku działania Fundacji Fundatorki, w miarę potrzeb, mogą podjąć decyzję o powołaniu Rady Fundacji, po uprzednim dokonaniu niezbędnych zmian w Statucie wprowadzających zapisy dotyczące zakresu, kompetencji i organizacji pracy tych organów. 

3. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu sprawowania swojej funkcji lub wykonywania innych działań na rzecz Fundacji. 

4. Członkowie zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub na innej podstawie przewidzianej przepisami prawa.

5. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura wypłacane jest z wypracowanych środków Fundacji. 

6. Wynagrodzenie członków zarządu i innych osób zatrudnianych przez Fundację nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

§ 10. 

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorki na czas nieokreślony. 

2. W skład Zarządu mogą wchodzić: prezes Zarządu, wiceprezesi Zarządu, członkowie Zarządu. Określenie funkcji pełnionych przez poszczególnych członków Zarządu dokonują Fundatorki. 

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa także na skutek: 

1) zdarzeń nagłych, przerywających pełnienie funkcji, tj. śmierci, pisemnej rezygnacji, odwołania, 

2) likwidacji Fundacji. 

4. Odwołania członka Zarządu mogą dokonać Fundatorki w drodze uchwały bezwzględną większością głosów w przypadku: 

1) istotnego naruszenia postanowień Statutu, 

2) podjęcia działalności konkurencyjnej przez członka Zarządu, 

3) długotrwałej choroby uniemożliwiającej lub istotnie utrudniającej należyte wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji, 

4) utraty kwalifikacji do pełnienia funkcji, 

5) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,

6) godzenia w dobre imię i interesy Fundacji, 

7) innych przyczyn.

§ 11. 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane w sposób zapewniający skuteczne poinformowanie o posiedzeniu każdego członka Zarządu (np. pisemnie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do członka Zarządu). 

4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub przez komunikatory internetowe, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. 

5. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W sytuacji równej liczby głosów, głos decydujący ma Prezes Zarządu. 

7. Z inicjatywy prezesa Zarządu Zarząd może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego, głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Uchwała Zarządu podjęta poza posiedzeniem jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwały podjęte poza posiedzeniem wymagają utrwalenia na papierze lub innym trwałym nośniku. 

§ 12. 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, kierowanie bieżącą działalnością oraz zaciąganie zobowiązań, 

2) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, 

3) sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa, 

4) uchwalanie regulaminów, 

5) powoływanie Rad Programowych w ramach akcji organizowanych przez Fundację, pełniących funkcje opiniodawcze i doradcze, 

6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

7) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, 

8) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych, 

9) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

10) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

11) nadzór nad działalnością Fundacji,

12) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji, w tym kredytów i pożyczek.

2. Do prowadzenia spraw Fundacji Zarząd może utworzyć biuro. 

3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. 

4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności Fundacji, prezes Zarządu lub wiceprezes Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 

5. Za czynności przekraczające zakres zwykłych czynności Fundacji uważa się w szczególności: 

1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, 2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, 

3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki, 

4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu,

5) zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy, 

6) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000 złotych.

§ 13. 

Sposób reprezentacji 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa (w przypadku Zarządu wieloosobowego). 

3. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w zakresie spraw określonych w udzielonym pełnomocnictwie. 

Rozdział V 

Zmiany w organach i statucie 

§ 14. 

1. Fundatorki mogą podjąć decyzję o powołaniu dodatkowych organów Fundacji.

2. Powołanie nowych organów musi być poprzedzone dokonaniem niezbędnych zmian w Statucie wprowadzających zapisy dotyczące zakresu, kompetencji i organizacji pracy tych organów. 

§ 15. 

1. Zmian w Statucie, powołania i odwołania członków organów dokonują Fundatorki z własnej woli lub na wniosek Zarządu. 

2. Zmiany statutu dokonują Fundatorki w drodze uchwały zwykłą większością głosów.

3. Zmiany statutu może dokonać Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorek wyrażoną w każdym czasie.

4. Zmiana statutu może dotyczyć całości statutu, w tym w szczególności celów statutowych, sposobów realizacji celów statutowych oraz może powołać inne organy oraz określić ich kompetencje. 

5. Każda z Fundatorek może wyznaczyć notarialnie pełnomocnika do reprezentowania jej przy podejmowaniu uchwał Fundatorek. 

6. Fundatorki mogą podjąć decyzję o przeniesieniu prawa do decydowania o zmianach w organach i statucie oraz likwidacji Fundacji na powołany do tego nowy organ Fundacji i wnieść te kompetencje do Statutu. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 16. 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji i wyznaczeniu likwidatora podejmują Fundatorki w drodze uchwały podjętej jednomyślnie. 

3. W okresie likwidacji należy zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji. Pozostałe środki finansowe i majątek zostanie przekazany na cele zbieżne z celami Fundacji. 

4. Z chwilą śmierci lub trwałej niezdolności do podejmowania decyzji jednej z Fundatorek, w sytuacji gdy nie powołała ona pełnomocnika, albo pełnomocnictwo wygasło, decyzje podejmować będą mogły jednomyślnie pozostałe Fundatorki. W razie śmierci lub trwałej niezdolności do podejmowania decyzji przez wszystkie Fundatorki, kompetencje zastrzeżone niniejszym statutem dla Fundatorek wykonywane będą przez Zarząd. 

5. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów statutowych. Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorki w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. 

6. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Scroll to Top