Polityka Prywatności

Administratorem Profili na portalu Facebook (www.facebook.com/LesnePrzebudzenie) i Instagram (www.instagram.com/fundacja.lesne.przebudzenie) oraz na stronie internetowej lesneprzebudzenie.pl administratorem danych osobowych jest Fundacja Leśne przebudzenie z siedzibą w Kętach, ul. Św. Jana Kantego 30B, 32-650 Kęty, NIP: 9442251169, REGON: 364434475, KRS: 0000614461 (dalej: „Fundacja”).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: lesne.przebudzenie@gmail.com.

§ 1. Definicje

Profile – profile Fundacji na portalach społecznościowych Facebook pod adresem (www.facebook.com/LesnePrzebudzenie) i Instagram pod adresem (www.instagram.com/fundacja.lesne.przebudzenie)

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (t.j. Dz. Urz. UE.L 2016 nr 119, str. 1)

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Profilu

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

Fundacja przetwarza następujące dane osobowe w ramach poszczególnych pól działalności:

Kontakt

 1. Przesyłając e-mail do Fundacji na adres lesne.przebudzenie@gmail.com, Użytkownik ujawnia swój adres e-mail, może też w treści wiadomości podać inne dane osobowe.
 2. Kontaktując się z Fundacją telefonicznie, Użytkownik ujawnia swój numer telefonu, może również podać inne dane osobowe.
 3. Kontaktując się z Fundacją za pośrednictwem Facebook lub Instagram (wysyłając wiadomość prywatną lub zamieszczając komentarz lub opinię), Użytkownik ujawnia swoje imię i nazwisko lub nazwę użytkownika, stanowiących nazwę konta Użytkownika na Portalu Facebook lub Instagram. 
 4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale w zakresie e-maila lub telefonu lub imienia i nazwiska bądź nazwy konta Użytkownika (w zależności od wybranej przez Użytkownika formy kontaktu) niezbędne do skontaktowania się z Fundacją.
 5. Dane przetwarzane są:
 1. w celu kontaktu z Użytkownikiem, w związku z uzasadnionym interesem Fundacji polegającym na nawiązywaniu kontaktu z Użytkownikami, odpowiadaniem na zainicjowany przez Użytkowników kontakt, w tym pytania i opinie oraz wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. jeżeli w ramach kontaktu Użytkownik wskaże inne dane osobowe niż niezbędne do kontaktu, przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. po nawiązaniu kontaktu przez czas nieokreślony wynikający z archiwizacji korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania przebiegu i treści kontaktu, co jest prawnie uzasadnionym interesem Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Fundacją, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przebieg komunikacji uzasadnia jej archiwizację w celu wykazania treści tej komunikacji w przyszłości. Termin archiwizacji zależy od charakteru komunikacji i może być zmienny – punktem odniesienia jest w szczególności okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Zawarcie i wykonywanie umowy – współpraca, realizacja zadań

 1. Jeżeli w wyniku Kontaktu lub w inny sposób zostanie zawarta umowa między Użytkownikiem a Fundacją, w szczególności Użytkownik zleci Fundacji realizację projektu bądź nawiąże z Fundacją współpracę, Użytkownik podaje:
 1. jeżeli jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej: imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, dane kontaktowe (e-mail lub telefon),
 2. jeżeli prowadzi działalność gospodarczą: nazwę firmy, adres siedziby, NIP, dane kontaktowe (e-mail lub telefon).
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy (realizacji zadania, projektu).
 2. Wszelkie dane przekazane w związku z zawarciem umowy przetwarzane są:
 1. w celu wykonania umowy – realizacji zadania/projektu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celu rozliczenia umowy, w tym wystawienia faktury oraz zaksięgowania faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. w celach statystycznych i archiwizacyjno-dowodowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji umowy (realizacji zadania, projektu). Po zrealizowaniu umowy, dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Dokumenty księgowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wskazanych okresów, dane mogą być przetwarzane w celach statystycznych.
 2. W przypadku umów wymagających podania szerszego zakresu danych osobowych, np. w oparciu o wymagania stawiane Fundacji przez grantodawcę lub w związku z realizacją zadań publicznych, szczegółowy obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany odrębnie na potrzeby dalszej współpracy.

Newsletter

 1. W celu zapisu do Newslettera, Użytkownik podaje swój adres e-mail.
 2. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newsletter.
 3. Podany adres e-mail jest przetwarzany wyłącznie w celu przesyłania na niego Newslettera, aż do momentu rezygnacji z Newslettera. 
 4. Podstawą przetwarzania adresu e-mail jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (check boxów) podczas podawania adresu e-mail.

Darowizny

 1. Użytkownik ma możliwość przelewu na rachunek bankowy Fundacji darowizny.
 2. Dokonując przelewu na rachunek Fundacji, Użytkownik ujawnia dane identyfikujące jego konto bankowe (imię, nazwisko, adres, numer rachunku). Może również przekazać dodatkowe informacje. 
 3. Jeżeli Użytkownik dokonuje przelewu ze wskazaniem na beneficjenta, Fundacja bez wyraźnej zgody Użytkownika nie może ujawnić temu beneficjentowi żadnych danych identyfikujących Użytkownika.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika i w celu realizacji darowizny (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO), a w zakresie dodatkowych informacji w celu realizacji uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnionym interesem Fundacji jest w szczególności przekazanie podziękowań Użytkownikowi lub poinformowanie o możliwości odliczenia darowizny od podatku.

Pliki cookies i podobne narzędzia

 1. Fundacja korzysta również z cookies podmiotów trzecich (w szczególności Google, Facebook) służących do monitorowania sposobów przeglądania Profili przez Użytkowników i ewentualnym kierowaniu reklam spersonalizowanych pod kątem działań Użytkownika. Informacje zbierane za pomocą cookies są anonimowe, w tym sensie, że Fundacja nie zidentyfikuje za ich pomocą konkretnego Użytkownika. Jednak podmioty trzecie mogą wykorzystywać zgromadzone dane do własnych celów, w szczególności marketingowych.
 2. Podstawą przetwarzania cookies jest zgoda udzielona przez Użytkownika na korzystanie z cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku cookies podmiotów trzecich, zgoda ta jest zbierana od Użytkowników przez te podmioty – Fundacja nie ma wpływu na fakt stosowania, zakres i rodzaj tych plików cookies.
 3. Użytkownik może z poziomu swojej przeglądarki zarządzać plikami cookies, a także całkowicie je zablokować.
 4. Profil może zawierać odnośniki do innych stron, w tym serwisów społecznościowych (Profil, inne profile Facebook, LinkedIn) i stron podmiotów wspierających Fundację. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis ten otrzyma informację o aktywności Użytkownika. Przetwarzanie danych przez strony i serwisy zewnętrzne odbywa się na zasadach przez nie określonych.
 5. Fundacja korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek) na Stronie w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, w celach statystycznych oraz w celu korzystania z narzędzi analityczno-marketingowych (Google Analytics) i wtyczek społecznościowych (Facebook, Instagram).
 6. Korzystanie ze Strony wiąże się z zapisywaniem informacji w tzw. logach serwera. Logi obejmują adres IP Użytkownika, datę, godzinę oraz informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Zapisane w logach dane te nie są przypisane do konkretnego Użytkownika i nie są wykorzystywane przez Fundację w celu identyfikacji Użytkownika. Logi mogą być wykorzystywane do tworzenia statystyk odwiedzin Strony. Dostęp do logów mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania serwerem.
 7. W związku z korzystaniem z usług typu Google Analitics, dane przekazane Fundacji mogą ulegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych odbywa się w ramach realizacji uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. prowadzeniu analizy aktywności i preferencji Użytkownika w celu poprawy funkcjonalności Strony.

Projekty, akcje, wydarzenia

 1. W celu wzięcia udziału w jakimkolwiek projekcie, akcji lub wydarzeniu organizowanym przez Fundację, Użytkownik podaje dane wskazane każdorazowo w regulaminie danego projektu.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie. Przetwarzanie danych odbywa się w celach każdorazowo uzasadnionych rodzajem i warunkami projektu, w szczególności na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych umów oraz w celach archiwizacyjno-dowodowych (art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO).

§ 3. Odbiorcy danych

 1. Dane przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone. Fundacja dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia poufności danych i ochrony danych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Dane mogą być przekazywane osobom trzecim (podmiotom, z których usług korzysta Fundacja). Są to w szczególności podmioty będące administratorami Profili i skrzynki pocztowej, na których przechowywane są dane, podmioty księgowe, upoważnieni pracownicy Fundacji oraz sądy i uprawnione organy państwowe.
 3. Dane mogą być przekazywane poza granice Polski i Unii Europejskiej – jeżeli siedziba podmiotu świadczącego usługi na rzecz Fundacji jest za granicą. W szczególności dotyczy usług świadczonych przez Google (Facebook, Instagram, Google Ads, Google Analytics).

§ 4. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych

 1. Użytkownikowi, z zastrzeżeniem postanowień poprzedzających oraz przepisów prawa, przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych:
 1. prawo do wyrażenia i odwołania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych
 6. prawo do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych (informacji o przetwarzanych danych),
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu realizacji uprawnienia wskazanego w ust. 1 lit. g, Użytkownik może skierować skargę listownie na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePUAP: /UODO/SkrytkaESP. 
 2. Dane są przechowywane przez Fundację do czasu cofnięcia lub ograniczenia zgody przez Użytkownika. W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Fundacji, dane są przechowywane przez okres istnienia tego interesu.
Scroll to Top